زندانی و راه آزادی آن

زندانی به سراغ یکیاز نگهبانها می رود و می پرسد: اگر من از نگهبان دیگر بپرسم که این در به سمت آزاد شدن بازمی شود یا نه ؟... او چه خواهد گفت؟
اگر این در ، در آزادی باشد ، دو حالت پیش می آید:
1- یا نگهبان راستگو بوده ، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهدداد : خیر) جواب می دهد: خیر
2- یا اگر نگهبان دروغگو باشد ، جواب نگهبان دیگر ( بلی ) را برعکس خواهد کرد و اوهم خواهد گفت : خیر ! پس جواب خیر به معنای این است که این در ، به سمت بیرون زندان راه دارد. به همین ترتیب جواب بلی یعنی این در به چوبه دارختم می شود. اگر این در ، در چوبه دار باشد ، باز دو حالت پیش می آید:
1- یا نگهبان راستگو بوده ، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهدداد : بله) جواب می دهد: بله
2- یا اگر نگهبان دروغگو باشد ، جواب نگهبان دیگر ( خیر ) را برعکس خواهد کرد و اوهم خواهد گفت : بله ! پس جواب بله به معنای این است که این در ، به سمت چوبه دار راه دارد. و زندانی باید به سمت در مقابل که به سمت آزادی است برود.

/ 0 نظر / 17 بازدید